I norsk privatrett vil de fleste jurister vende seg mot erstatningsretten når det oppstår spørsmål om monetære sanksjoner. Erstatningskrav vedrører kompensasjon for økonomisk tap eller såkalt ikke-økonomisk skade. Det er bred enighet i teorien om at erstatningskrav ikke virker tilstrekkelig effektivt på immaterialrettens område og tilgrensende rettsområder. Denne manglende effektiviteten skyldes bl.a. vansker knyttet til bevis for tapets omfang. I boken gjør forfatteren nærmere rede for erstatningskravets manglende effektivitet i tilknytning til det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet, for deretter å analysere hvorvidt berikelseskrav kan bedre sanksjonssystemets effektivitet. Berikelseskrav er en samlebetegnelse for det forfatteren kaller "vederlagskrav" og "vinningsavståelseskrav". Vederlagskrav er krav på rimelig vederlag for den urettmessige utnyttelsen, uten hensyn til om krenkede har lidt økonomisk tap. Vinningsavståelseskrav går ut på avståelse av den (netto) vinning som krenkeren har oppebåret ved rettsbruddet. Spørsmålet om berikelseskrav som alternativ til erstatningskrav har de siste årene fått økt oppmerksomhet i norsk teori. Likevel er det relativt sparsomt med teori om emnet, og boken er et solid bidrag til diskusjonen. Boken vil være av interesse for advokater, patentkontorer, varemerkeorganisasjoner, opphavsrettsorganisasjoner og jurister som arbeider med erstatningsrett.
Les mer
Boken omhandler berikelseskrav. Analysene tar utgangspunkt i berikelseskrav som monetær sanksjon ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet. Gjennom analysene påviser forfatteren tradisjonelle erstatningskrav, dvs. krav på kompensasjon for økonomisk tap og ikke-økonomisk skade, ikke virker tilstrekkelig effektivt i forhold til slike ikke-integritetskrenkelser. Han tar til orde for en rettsutvikling på ulovfestet grunnlag som bygger på en erkjennelse av erstatningssanksjonens mangelfulle effektivitet, og han formulerer et analyseverktøy som er beregnet til å ivareta dette behovet. Boken bygger på forfatterens avhandling ved Universitetet i Bergen, 2006. Har litteraturliste, domsregister og stikkordregister.
Les mer
Undertittel på omslaget: Vederlagskrav og vinningsavståeleseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet
«... afhandlingen er udtryk for et stort og grundig arbejde, og den kritik, der kan rettes mod afhandlingen, afspejler på den positive side en høj grad af orginalitet og navnlig mod til at præsentere og forsvare selvstændig synspunkter. Derfor vil jeg ikke tøve med at anbefale bogen til alle, der interesserer sig for emnet - både praktikere og teoretikere.»
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202265342
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1059 gr
Høyde
225 mm
Bredde
152 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
606

Forfatter