DEMBRA-KONFERANSEN 2019, 13-14.MARS I BERGEN

Utenforskap og medborgerskap - Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år. Målgrupper er lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom. Konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Anbefalte titler om emnet