Råd for manusoppsett

Sideformat
De fleste avhandlingene trykkes i formatet 17x24 cm som tilsvarer rundt 81% av A4.  Hvis avhandlingen blir levert inn til Akademika forlag i A4 eller annet format blir sidene skalert til rett størrelse, og skrift og illustrasjoner blir tilsvarende endret.  Det er lurt å unngå bruk av andre format enn A4 og 17x24 cm for å sikre at forholdet mellom marg og sidespeil skal bli rett.

Omslag
Omslagene blir enten satt opp etter mal hos Akademika forlag eller de settes opp etter mal hos det enkelte lærested og leveres som ferdig pdf sammen med avhandlingen. Ta kontakt med lærestedet for å undersøke hva som er gjeldene praksis.

Omslag som settes opp hos Akademika forlag:

  • Omslag som settes opp hos Akademika forlag sendes alltid til kandidaten for gjennomsyn og korrektur, men det er ikke anledning til å gjøre endringer som gjelder design eller motivvalg på disse.
  • Det er anledning til å trykke en vaskeseddel på baksiden av omslaget, dvs. et kort sammendrag/presentasjon av avhandlingen. Teksten bør ikke overstige 1200 tegn, inkludert mellomrom. Sammendraget leveres som separat tekstfil.

Omslag som leveres ferdig:

  • Omslag som leveres ferdige forutsettes å være ferdig korrekturlest og klart for trykk.
  • Hvis det er vansker med å finne rett ryggbredde kan Akademika forlag bistå med dette.

Innmat
Hør med enheten du tilhører om de har spesielle retningslinjer for utforming av avhandlingen. De rådene som følger her er kun veiledende.

Skriftstiler
Det viktigste er at oppsettet er oversiktlig og ryddig med tydelige nivå. Tekstbehandlingsprogram som Word og LaTex har gjerne egne maler som kan brukes til å ordne dokumentet. Husk at hvis sideformatet er større enn 17x24 vil teksten bli mindre i den ferdige utgaven. Hvis dokumentet settes i A4-format vil skrift i 12 punkt bli rundt 10 punkt i 17x24. Det er også viktig å huske at skriftene skal legges inn når dokumentet skrives til pdf. Fontene det gjelder må være tilgjengelige på den datamaskinen der pdfen lages for at dette skal gå.

Marger
Det er viktig at margene er brede nok til at ikke elementer i sidespeilet kommer for nær kanten av siden, men ut over dette er det ingen krav til hvor store margene skal være. Dette er spesielt viktig inn mot midten av boka, ettersom det blir vanskelig å lese teksten hvis den kommer for langt inn mot ryggen.  Det finnes ingen fast mal for margbredde, men vær oppmerksom på at det går 2-3 mm til innbinding alt etter antall sider i avhandlingen. Hvis du ønsker at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor gjøre innvendig marg noe større. I Word gjøres dette på utskriftsformat i filmenyen.

Vær oppmerksom på at det går 2-3 mm til innbinding alt etter antall sider i avhandlingen. Hvis du ønsker at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor gjøre innvendig marg noe større. 

Paginering/sidenummerering
Bøker pagineres slik at oddetall settes på høyre og partall på venstre side. For å unngå at sidetallene kommer på samme side av arket uavhengig av om det er høyre eller venstreside, kan det være lurt å velge midtstilte sidetall eller sette opp pagineringen i vekselvis høyre og venstre kant.

Kolofon
På side to skal det være informasjon om trykk og copyright (kolofonside). Med mindre avhandlingen settes opp etter en mal der kolofon inngår, setter Akademika forlag inn denne siden med rett informasjon. Sette av en blank side til dette formålet på side to.

Skilleark
Du velger selv om du ønsker fortløpende paginering gjennom hele manus eller om du ønsker å dele opp i flere deler. I artikkelbaserte avhandlinger der artiklene allerede er publisert og har nummerering, fungerer det best at artiklene utgjør hver sin del med egen sidenummerering separert med skilleark.Akademika forlag kan bistå med å sette inn enkle skilleark med faner og nummerering, men det er ikke anledning til å sette inn tekst på disse. Alternativt kan kandidaten sette inn sine egne skilleark med tekst. Husk at evt element på skilleark som skal gå helt ut i kanten av arket må være 3 mm utfallende for å unngå hvit stripe på utsiden.  

Eksempel på oppsett:

1. Tittelside Høyreside
2. Kolofonside Venstreside
3. Dedikasjoner, sitat, motto, e.l. Høyreside, blank side bak
4. Innholdsfortegnelse Høyreside, pluss påfølgende venstreside
5. Evt. forord og innledning Starter på høyreside, husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside
6. Selve teksten Starter på høyreside
7. Register, litteraturliste Fortløpende, blank side bak hvis delen slutter på en høyreside
8. Evt. vedlegg Starter på høyreside

 

Billedmateriale og illustrasjoner
For at billedmateriale og illustrasjoner skal bli best mulig på trykk, er det viktig at de filene som blir satt inn i tekstdokumentet har rett størrelse og fargeformat. Noen hovedregler:

Farge i avhandlingen
Fargebilder bør ha oppløsning på rundt 300 dpi og må være i fargeformatet CMYK (gamut). Husk at RGB er et fargeformat som ikke kan trykkes, så bilder med slik fargeseparering må alltid konverteres. I RGB til CMYK-konvertering vil en del fargeinformasjon gå tapt, så dette er det viktig at kandidatene tenker på før bilder blir satt inn i avhandlingen.

Det er også lurt å sjekk med det enkelte lærested hvor mange fargesider de dekker og gi avhandlingen utforming deretter.

Gråtonebilder og strekgrafikk
For gråtonebilder er det enda viktigere enn for fargebilder at det er god oppløsning ettersom disse blir rastrert på trykk (bygd opp av punkter). Gråtonebilder i lav oppløsning kan bli vanskelige å tyde, spesielt hvis de inneholder tekst som er en del av bildet (dvs ikke er inkludert som font).  Disse bildene kan derfor gjerne ha oppløsning på 600 dpi.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon +47 22 18 81 00 eller Iwona.Czajko@akademika.no.