Tingsrett

Innbundet / 2000 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788200129523
Publisert
2000
Utgave
5. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
780
Vekt
1310 gr
Høyde
165 mm
Bredde
223 mm
Tykkelse
47 mm
Se alle
Forfatter

Tingsrett

Innbundet / 2000 / Bokmål
5. utgave Boken gir i sin 5. utgave en omfattende fremstilling av norsk tingsrett . av såvell de statiske som dynamiske deler. Siden forrige utgave fra 1993 er det kommet en rekke nye lover, og andre er blitt endret. Det foreligger et stort antall nye rettsavgjørelser og ny litteratur. Alt dette har nødvendiggjort en ajourført fremstilling, der også teksten for øvrig er kritisk gjennomarbeidet. Innledningsvis drøftes en del grunnbegreper . især hva det innebærer å være eier: Hvilke rettigheter er det tale om der rettighetshaveren ikke kan betegnes som eier? Dertil omtales de praktisk viktige spørsmål om den fysiske utstrekningen av eiendomsrett til fast grunn: Hvorledes forholder det seg med grunneierens rettigheter i undergrunnen. for eksempel til grunnvannsressurser, og hvilke rettigheter har strandeieren i strandsonen og utover sjøen? Ikke minst får spørsmålet om hvorledes grensen trekkes mellom tilstøtende eiendommer, bred omtale. Hovedtyngden i den statiske del er kapitler om sameie, servitutter og tomtefeste, og videre om hevd og naborett, ulovlig bruk av annen manns eiendom, samt allemannsrett, og allmenningsrett. Disse kapitlene er supplert med et oversiktskapittel om hvorledes det offentlige griper inn i utøvelsen av den private eiendomsrett. for eksempel gjennom plan- og bygningslovgivningen og gjennom konsesjonslovgivningen. Den dynamiske delen omfatter tredjemannsproblemene: I hvilken utstrekning kan for eksempel en tidligere eier gjøre innsigelser gjeldende ovenfor en senere erverver? Og når både Allmenn og B mener å ha ervervet rettigheter fra C, og disse erverver er uforlikelige . C har for eksempel solgt samme gjenstand til Allmenn og derefter til B . hvem er det da som vinner? Ikke minst kommer disse spørsmålene på spissen der det er konflikt mellom kjøper og selgerens utleggssøkende kreditorer eller selgerens konkursbo. For fast eiendom beror svarene i betydelig utstrekning på tinglysningsreglene som derfor for bred omtale, men det gjøres også rede for andre relevante registreringsordninger som løsøreregisteret og Verdipapirsentral. Særlige spørsmål melder seg der en skyldner innleder gjeldsforhandlinger efter konkursloven eller gjeldsordningsloven; også disse spørsmål er omtalt. Avslutningsvis drøftes praktisk viktige spørsmål om panterettigheters prioritet ved opp- og gjenopplåning, ved prioritetsreservasjoner og prioritetsvikelser. Til kapitlene er det knyttet kontrollspørsmål, og til slutt i boken er det inntatt eksempler til belysning av reglene om delingsforretninger og om tinglysning. Boken har lov-, doms- og saksregister. ISBN 8200129527
Les mer
Her gis det en fremstilling av norsk tingsrett. Den statiske tingsrett tas opp i de to første deler. Her drøftes eiendomsrettsbegrepet, og videre finner man kapitler om sameie, servitutter, tomtefeste, hevd, nabospørsmål, ulovlig bruk av annen manns eiendom, allemannsrett og almenningsrett, samt en oversikt over den offentlige regulering av utnyttelsen av fast eiendom. Bokas tredje del er viet den dynamiske tingsrett om eierens eller andre rettighetshaveres vern overfor tredjemann i forbindelse med etablering eller overføring av rettigheter.
Les mer
Nettpris:
729,-
620,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788200129523
Publisert
2000
Utgave
5. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
780
Vekt
1310 gr
Høyde
165 mm
Bredde
223 mm
Tykkelse
47 mm
Se alle
Forfatter